Usługi audytorskie

Proponujemy pełny zakres usług audytorskich:

 • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych według przepisów polskich i standardów międzynarodowych
 • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń spółek
 • Inne usługi atestacyjne

Badanie sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Badania.

Image

Podstawowe cele badawcze obejmują:

 • sprawdzenie poprawności stosowanych rozwiązań w zakresie rachunkowości,
 • ocena zgodności prowadzonej ewidencji z przepisami prawa,
 • prawidłowość i rzetelność ustalonego wyniku finansowego ,
 • rzetelność rozliczeń budżetowych,
 • ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa.
Szczegółowy przedmiot i zakres badań dostosowany jest do charakteru jednostki oraz stanu jej rachunkowości. Badając spółki Skarbu Państwa dostosowujemy się do wymogów Zarządzenia Ministra Skarbu Państwa oraz jego wytycznych.

Typowy harmonogram prac obejmuje następujące etapy:
 1. Rozpoznanie wstępne - przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.
 2. Obserwacje spisów inwentaryzacyjnych.
 3. Badanie zasadnicze.
W toku badania udzielamy porad w zakresie organizacji ewidencji i rachunkowości oraz w sprawach podatkowych, mających wpływ na jakość sprawozdania finansowego.
Badanie kończymy wydaniem opinii i raportu oceniających działalność jednostki oraz jej sytuację majątkowo - finansową.

Firma audytorska i biegli rewidenci świadczący usługi rewizyjne spełniają warunki bezstronności i niezależności określone w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, i firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badanie wykonujemy sprawnie i szybko, gdyż stosujemy technikę badania przez dwóch biegłych jednocześnie. W trakcie badania wykorzystujemy nowoczesne techniki informatyczne.

Na badanie kierujemy wyłącznie osoby posiadające uprawnienia biegłych rewidentów, zapewniając fachową i rzetelna obsługę.