Usługi księgowe


Właściwa polityka ewidencyjna pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa. Informacje wynikające z ewidencji księgowej i podatkowej muszą być realne, szybkie i kompleksowe. Dlatego rachunkowość naszych Klientów staramy się prowadzić wyjątkowo rzetelnie i sumiennie. Gwarancją prawidłowego prowadzenia księgowości jest bieżące monitorowanie wszelkie zmian w przepisach prawno-podatkowych.

Standardowy zakres usługi obejmuje:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu
 • kadry, płace i rozliczenia z ZUS
 • nadzór nad księgami prowadzonymi zewnętrznie
 • administracja finansowo-podatkowa
 • rachunkowość zarządcza
 • inne usługi
Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje głównie:
 • księgowość finansową w pełnym zakresie
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych:
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym,
 • informacja dodatkowa.
 • księgowość podatkową
 • ewidencja VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych.
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczenie umorzenia zgodnie z opracowanym planem amortyzacji,
 • doradztwo w zakresie wyboru polityki i zasad rachunkowości firmy (wyboru metod wyceny aktywów, sposobu i stawek amortyzacji, ewidencji i rozliczania kosztów, zasad tworzenia rezerw)
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:
 • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z jednoczesną weryfikacją dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji w zakresie podatku vat,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i PIT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej.
Prowadzenie kadr i płac:
 • doradztwo w zakładaniu i prowadzeniu akt osobowych,
 • sporządzanie miesięcznych list płac,
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • przygotowanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego PIT-4,
 • przygotowanie przelewu na wpłatę podatku,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS, przygotowanie przelewów tych składek,
 • informacja dla pracowników RMUA,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • przygotowywanie rozliczeń rocznych dla pracowników PIT 11, PIT 40
Nadzór nad działem księgowości:
 • analiza i ocena funkcjonowania działu finansowo-księgowego,
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i wysyłanych dokumentów oraz nad prawidłową dekretacją dokumentów,
 • nadzór nad sporządzaniem i prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży dla rozliczenia VAT zgodnie z przepisami,
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz naliczaniem amortyzacji,
 • nadzór nad prowadzeniem rozliczeń dotyczących płac pracowniczych, sporządzaniem list płac w systemie komputerowym, sporządzaniem i rozliczaniem umów-zleceń, rozliczenia pracownicze roczne, doradztwo kadrowe w pełnym zakresie,
 • nadzór nad sporządzaniem i wysyłaniem niezbędnych deklaracji obowiązujących daną jednostkę do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • nadzór nad sporządzaniem i wysyłaniem sprawozdań GUS zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Statystycznego,
 • występowanie w imieniu Klienta przed urzędami i instytucjami,
 • nadzór nad sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników,informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
Administracja finansowo-podatkowa:
 • kontakty w imieniu klienta z urzędami skarbowymi i zakładem ubezpieczeń społecznych,
 • przygotowywanie i wysyłanie dokumentów podatkowych, wniosków i różnych pism,
Rachunkowość zarządcza:
 • raportowanie według wymogów klienta (realizacja budżetów, analiza rozrachunków, itp.), w tym opracowywanie informacji, raportów i analiz na użytek wewnętrzny,
 • opracowywanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla instytucji finansowych współpracujących tj. dla banków, ubezpieczycieli i leasingodawców,
Pozostałe usługi:
 • opracowanie lub aktualizacja zasad (polityki) rachunkowości,
 • tworzenie lub doskonalenie dokumentacji księgowej (zakładowe plany kont, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje kosztowe, dokumentacje inwentaryzacyjne itp.),
 • inwentaryzacja składników majątku,