Usługi audytorskie


Proponujemy pełny zakres usług audytorskich:
 • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych według przepisów polskich i standardów międzynarodowych
 • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń spółek
 • Inne usługi atestacyjne
Badanie sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z art. 65 Ustawy o rachunkowości i Normami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów stosując krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości.

Podstawowe cele badawcze obejmują:
 • sprawdzenie poprawności stosowanych rozwiązań w zakresie rachunkowości,
 • ocena zgodności prowadzonej ewidencji z przepisami prawa,
 • prawidłowość i rzetelność ustalonego wyniku finansowego ,
 • rzetelność rozliczeń budżetowych,
 • ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa.
Szczegółowy przedmiot i zakres badań dostosowany jest do charakteru jednostki oraz stanu jej rachunkowości. Badając spółki Skarbu Państwa dostosowujemy się do wymogów Zarządzenia Ministra Skarbu Państwa oraz jego wytycznych.

Typowy harmonogram prac obejmuje następujące etapy:
 1. Rozpoznanie wstępne - przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.
 2. Obserwacje spisów inwentaryzacyjnych.
 3. Badanie zasadnicze.
W toku badania udzielamy porad w zakresie organizacji ewidencji i rachunkowości oraz w sprawach podatkowych, mających wpływ na jakość sprawozdania finansowego.
Badanie kończymy wydaniem opinii i raportu oceniających działalność jednostki oraz jej sytuację majątkowo - finansową.

Podmiot oraz biegli rewidenci wykonujący badanie spełniają warunki bezstronności i niezależności określone w art. 66 ustawy o rachunkowości.

Badanie wykonujemy sprawnie i szybko, gdyż stosujemy technikę badania przez dwóch biegłych jednocześnie. W trakcie badania wykorzystujemy nowoczesne techniki informatyczne.

Na badanie kierujemy wyłącznie osoby posiadające uprawnienia biegłych rewidentów, zapewniając fachową i rzetelna obsługę. Nasze badanie w przeciwieństwie do innych firm audytorskich jest prowadzone w sposób tradycyjny i polega na bezpośrednim kontakcie z dokumentacją księgową.