Inne usługiDORADZTWO PODATKOWE

Z podatkami spotykamy się na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej a znalezienie korzystnych rozwiązań wymaga znajomości przepisów prawa.
Doradzamy w zakresie :
 • wpływu określonych zdarzeń gospodarczych na obciążenia podatkowe,
 • kwalifikacji podatkowej kosztów i przychodów,
 • specyfiki funkcjonowania podatku od towarów i usług w zakresie wybranych zagadnień,
 • prawidłowości prowadzonej ewidencji podatkowej,
 • prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych,
 • identyfikacji ryzyk podatkowych.

Doradztwo prowadzimy w zakresie:
 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • podatków lokalnych i innych.

USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Kancelaria świadczy pełny zakres usług poświadczających, w tym usługi świadczone na podstawie Kodeksu Spółek, do których należą między innymi:
 • Badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia ( art. 502, 537 i 559 KSH),
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),
 • Badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art. 431 ksh),
 • Badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 KSH),
 • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczona odpowiedzialnością na żądanie wspólnika (art.223 KSH),
 • Opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 KSH),

ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWE

Przedstawienie rzetelnej i jasnej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego firmy jest niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji dla przedsiębiorstwa. W tym zakresie oferujemy:
 • sporządzanie oraz kontrola poprawności przygotowania sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych w oparciu o krajowe zasady rachunkowe lub obowiązujące w grupie kapitałowej
 • kompleksowy przegląd finansowo-ekonomiczny zawierający m.in. ocenę funkcjonowania firmy (rentowność, płynność i zadłużenie firmy, jej silne i słabe strony) jak również ocenę zagrożeń dla bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz analiza możliwości jego rozwoju,
 • bieżące weryfikowanie i analizę danych finansowych

POZOSTAŁE USŁUGI
 • przygotowywanie opinii z dziedziny rachunkowości i finansów dla organów wymiaru sprawiedliwości - prokuratur, sądów,
 • kalkulacja szkód,
 • weryfikacja nieprawidłowości związanych z danymi finansowymi,
 • badanie dokumentacji finansowej i dokumentów źródłowych pod kątem możliwych nadużyć gospodarczych,
 • przygotowywanie raportów i opinii ekspertów,
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • kontrola 5 % wydatków budżetowych w jednostkach samorządowych