O Firmie


Misja i cele firmy
Controlling Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. j. za swój główny cel stawia sobie świadczenie profesjonalnych usług w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia księgowości oraz doradztwa podatkowego.
Celem naszego działania jest sukces naszych Klientów
Misją Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym dla dobra naszych Klientów, przy zachowaniu niezależności, wiarygodności i obiektywizmu realizowanych zadań.
Misję tą realizujemy poprzez kompleksowe i profesjonalne podejście do każdego Klienta, dostosowane do jego potrzeb, oczekiwań, rozmiaru oraz zakresu działalności.
Podejmując się wykonywania w imieniu Klienta obowiązków z zakresu rachunkowości i podatków, mamy świadomość zaufania, jakie zostaje nam powierzone. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by poziom merytoryczny naszych usług był jak najwyższy, a sposób współpracy z Klientem zapewniał satysfakcję i bezpieczeństwo.

Historia i dane organizacyjne
Firma powstała na podstawie umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością zawartej w dniu 29.09.1998 r. Założycielami i właścicielami firmy od początku i nadal są biegli rewidenci :
 • Zbigniew Kaczmarek
 • Krystyna Adamczyk
Obecnie prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki osobowej ( po przekształceniu w 2008 roku), której 100 % udziałowcami są biegli rewidenci.
Uchwałą nr 511/99/98 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12.10.1998r. firma została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1838.
Pozostałe dane ewidencyjne firmy to:
 • wpis w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000318550 w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS,
 • NIP 667 - 15 - 34 - 826
 • Regon 311010762

Rejon naszej działalności obejmuje teren całego kraju, ale ze względu na siedzibę większość ofert realizujemy na terenie Wielkopolski.

Zakres działalności:
Przedmiotem działalności naszej firmy są usługi audytorskie i rachunkowo-doradcze, a w szczególności:
 • badanie sprawozdań finansowych,
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • doradztwo podatkowe,
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Poza działalnością typowo audytorską, świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, wykonując ekspertyzy ekonomiczno - finansowe i biznes - plany w działalności indywidualnej, spółkach cywilnych, spółkach jawnych, spółkach z o.o., spółkach akcyjnych., spółdzielniach, zakładach opieki zdrowotnej.

Kadra i kwalifikacje
Kadra naszej jednostki obejmuje biegłych rewidentów oraz księgowych i pracowników ekonomiczno-finansowych. Wszelkie prace, w tym badanie sprawozdań finansowych prowadzone są z udziałem biegłych rewidentów. W spółce na stałe funkcjonuje dwóch biegłych rewidentów oraz 2 - 3 biegłych na umowy cywilnoprawne. W zależności od potrzeb w badaniach mogą uczestniczyć asystenci, pełniący głównie rolę pomocniczo-techniczną. Opinie i raporty opracowują i podpisują wyłącznie biegli rewidenci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
Biegli rewidenci uczestniczą corocznie w profesjonalnych szkoleniach obligatoryjnych doskonalących warsztat pracy biegłego oraz w wielu innych specjalistycznych szkoleniach podatkowych.
Nasze kwalifikacje wykraczają poza badania sprawozdań finansowych, gdyż posiadamy:
 • uprawnienia lustracyjne spółdzielni,
 • biegłych sądowych w zakresie rachunkowości i finansów,
 • uprawnienia doradców podatkowych,
 • możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa,
 • uprawnienia syndyków i likwidatorów.

Odpowiedzialność i ryzyko
Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz Polska .

Kryteria i priorytety
Kryteria naszej pracy to:
 • profesjonalizm,
 • rzetelność,
 • kompleksowość usług (badanie, ocena, doradztwo, propozycje usprawnień)
 • doświadczenie i nowoczesność,
 • partnerstwo
 • poufność

Osiągnięcia.
Szeroki zakres badań i doświadczenie, potwierdza nasze 78 miejsce w rankingu Firm Audytorskich w Polsce ogłoszonym przez Rzeczpospolitą dnia 08.11.2007 roku.